19 / 5 / 2020

COVID Nájemné: Program podpory podnikatelů

19 / 5 / 2020

Přinášíme vám finální znění Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19, s cílem zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice.

Cíle programu jsou:

 • Zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními proti pandemii nemoci COVID-
  19 na podnikatelské subjekty v České republice.
 • Poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům1 v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.
 • Distribuce podpory transparentním způsobem a prostředky, které jsou v souladu s platnou právní úpravou České republiky, v co možná nejkratším čase, a pro příjemce podpory efektivním způsobem.

 

Základní ustanovení

Navrhovatel programu podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce žádostí: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hodnotitel a administrátor žádostí: Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) Podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 800 000 EUR společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity2

b) Poskytnuté osobní údaje v rámci programu budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny v příloze 2.

c) Dotace je v rámci programu určena výlučně pro částečnou úhradu nájemného podnikatelům, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách3, a je poskytována v souladu se zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Způsobilým výdajem dle tohoto Programu je platba nájemného. V případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez obratové složky vztahující se k měsícům duben, květen, červen 2020.

e) Kdekoli se v textu tohoto Programu uvádí formulace „nájem, nájemné, nájemce, nájemní smlouva“ a ekvivalentní, má se za to, že se ustanovení tohoto Programu analogicky vztahují rovněž na smluvní vztahy podnájemní, tedy platí shodně pro „podnájem, podnájemce, podnájemní smlouvy“ apod.

 

Způsobilost žadatele o podporu


Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
a) Je fyzickou osobou – podnikatelem, nebo právnickou osobou.

b) Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona.

c) Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před datem 12. března 2020.

d) V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 mu byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

e) Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor pro provozovnu (viz definice v Příloze č.1).

f) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím4 splatných do 12. března 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle §156 daňového řádu, zák. č. 180/2009 Sb. nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.)

 

Podmínky poskytnutí podpory

a) Poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši 30 % z ceny nájmu na období měsíců dubna, května a června roku 2020. (Přípustné je, že byla před podáním žádosti uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu.) V případě podpory podle bodu 5 e) tohoto programu tato podmínka neplatí.

b) uhrazení 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace.

c) V případě podpory podle bodu 5 e) tohoto programu uhrazení 80 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem,
považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení 80 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace.

d) K pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost o dotaci dle tohoto programu. Pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemníků, může žadatel o podporu žádat pouze na tu část nájmu, která se vztahuje k té části provozovny, kterou užíval pro účely svého podnikání, případně za poměrnou část dle časového rozsahu využívání provozovny. (Jedná se například o situaci, kdy se nájemci střídají ve využívání provozovny.)

 

Forma a výše podpory


a) Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace na nájemné. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“).

b) Podpora je poskytována nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen roku 2020 v případě, že podnikateli byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020. V případě, že nájemní smlouva skončila nebo má skončit před 30. červnem 2020, lze žádat pouze o dotaci za dobu trvání nájmu provozovny.

c) Žadatel může předložit pouze jednu žádost za stejnou provozovnu.

d) Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % měsíčního nájemného za období měsíců duben, květen a červen 2020, za současného splnění podmínek:

i. poskytnutí 30% slevy z nájemného ze strany pronajímatele dle článku 4 písm. a).

ii. platba 50 % nájemného nájemcem dle článku 4 písm. b).

e) V případě nájmu provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je situována provozovna, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného), činí výše podpory 80 % z celkového nájemného za období měsíců duben, květen a červen 2020, za splnění podmínky platby 80 % nájemného nájemcem dle článku 4 písm. c).

f) Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc přesáhnout výši původního měsíčního nájemného prokazovaného nájemcem před 12. březnem 2020.

g) V případě, že se k nájemnému účtuje DPH, nejedná se o způsobilý výdaj a nelze na něj čerpat podporu. Výše podpory dle znění tohoto Programu se vždy vypočítává bez příslušné sazby DPH.

h) Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni účinnosti tohoto Programu, maximálně však do výše 10 mil. Kč.

 

Ostatní podmínky

a) Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory, zejména pak nájemní smlouvu a všechny její dodatky uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.

b) Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace.

c) Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování dotace změnit. Změny poskytovatel podpory zveřejní na svém webu.

d) Na způsobilé výdaje podpořené z tohoto Programu není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období, kterým je duben, květen a červen 2020.

e) Podpora se poskytuje od vyhlášení výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději do 31. prosince 2020.

 

Hodnocení žádostí


Hodnocení žádostí provádí Hodnotitel dle čl. 2 tohoto Programu. Hodnotitel a Kontrolní orgán si může od žadatele vyžádat další podklady. Poskytovatel podpory v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí.

 

Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení


Podání žádosti učiní žadatel o podporu Příjemci žádostí elektronickou formou. Způsob podání žádosti bude blíže specifikován ve Výzvě vyhlášené Poskytovatelem podpory na základě tohoto Programu.

 

Součástí žádosti o poskytnutí podpory jsou:


a) Čestné prohlášení příjemce podpory, že:

 • všechny uvedené informace jsou pravdivé;
 • je způsobilým žadatelem dle článku 3. tohoto Programu;
 • při podání žádosti je a po celou dobu čerpání podpory byl podnikatelským subjektem oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti v pronajaté provozovně, na jejíž nájem je žádána podpora;
 • nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 • je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
 • nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím5 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu blokových výjimek6;
 • soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
 • dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19;
 • vzdává se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen, duben, květen, červen 2020;
 • bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu;

b) Čestné prohlášení pronajímatele (přípustné je také čestné prohlášení oprávněné osoby, která za pronajímatele jedná), jímž bude prokázáno, že:

 • mezi příjemcem podpory a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva, jež byla uzavřena před 12. březnem 2020 s uvedením data, do kdy nájemní smlouva trvá, či je uzavřena na dobu neurčitou;
 • pronajímatel není osobou spřízněnou s příjemcem podpory.

c) Dále přílohy:

 • doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020 lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 12. března 2020;
 • doklad potvrzující uhrazení části nájemného na danou provozovnu ve výši požadované dotace;
 • žadatelem podepsaný návrh dohody, že jsou vyrovnány veškeré nároky žadatele vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené opatřeními uvedenými v bodu 3, písm. d) této výzvy.
 • V případě podpory podle bodu 5 d) tohoto programu doklad, potvrzující uhrazení DPH ze 70 % nájemného za období od 1. 4. 2020 do dne podání žádosti o poskytnutí podpory, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.
 • V případě podpory podle bodu 5 e) tohoto programu doklad, potvrzující uhrazení DPH z 80 % nájemného za období od 1. 4. 2020 do dne podání žádosti o poskytnutí podpory, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.

 

Ostatní ustanovení - Na dotaci není právní nárok.

Příloha 1 Definice spřízněné osoby
Příloha 2 GDPR

 

Přílohy

Příloha 1 Definice spřízněné osoby

Za spřízněnou osobu se považuje jakákoli osoba (fyzická či právnická), která je k příjemci podpory, resp. i jeho statutárnímu orgánu (či alespoň jednomu členu kolektivního statutárního orgánu/ alespoň jednomu statutárnímu zástupci), osobou blízkou a/nebo s ním ekonomicky propojenou osobou. Za ekonomicky propojenou osobu se považuje subjekt, který:

a) příjemce podpory přímo nebo nepřímo ovládá, a to za předpokladu, že jde o osobu, jenž je pro takovou osobu významná;

b) osobu, která má na příjemci přímý finanční podíl, a to za předpokladu, že taková osoba má na příjemce podpory významný vliv a že onen podíl u příjemce podpory je pro takovou osobu významný;

c) osobu, která je příjemce podpory přímo nebo nepřímo ovládána;

d) osobu, u níž příjemce podpory nebo osoba spřízněná s příjemcem podpory podle předcházejícího písm. c) má přímý finanční podíl, který příjemci podpory či takové spřízněné osobě umožňuje vykonávat na onen subjekt významný vliv, přičemž tento podíl je pro příjemce podpory nebo takovou spřízněnou osobu významný; a

e) subjekt, který je spolu s příjemcem podpory společně ovládán (dále jen "sesterský subjekt"), a to za předpokladu, že sesterský subjekt i příjemce podpory jsou významné pro osobu, která je oba ovládá.

Pro potřeby tohoto Programu se nicméně okruh spřízněných osob rozšiřuje i o veškeré subjekty, které jsou propojeny prostřednictvím fyzické osoby či skupiny fyzických osob jednajících společně, bez ohledu na to, zda „svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích“ (viz čl. 3 odst. 3 přílohy č. 1 nařízení (ES) č. 800/2008, ve znění pozdějších předpisů).

 

Příloha 2 GDPR


V návaznosti na implementaci požadavků nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat, že Vaše osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem registrace do Programu podpory podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Nájemné“ za účelem zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na podnikatelské subjekty v České republice a to pro nájemce, kteří jsou skutečně postiženi negativními dopady nouzového stavu. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je udělení dotace na úhradu nájemného. Udělení dotací je řízeno úkolem ve veřejném zájmu, který Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 513 a správcem osobních údajů je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“).

Budeme zpracovávat osobní údaje o těchto subjektech:
- nájemce
- podnikatel
- podnikající fyzická osoba,
- zástupce právnické osoby
- pronajímatel

Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v Čestném prohlášení, a to jsou identifikační údaje, adresní a kontaktní, ekonomické údaje (plátce DPH, status podnikatele), údaje o úhradě nájemného. Bližší specifikaci naleznete v bodě 8 Programu COVID – nájemné.

Vaše osobní údaje mohou být v rámci plnění jiných zákonných povinností (např. kontrola auditního orgánu) zpřístupněny, popřípadě předány. Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat za pomocí výpočetní techniky, při dodržení zásad kybernetické bezpečnosti. Zpracování osobních údajů provádí Správce, popř. jím určený zpracovatel CzechTrade a CzechInvest. Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt v příslušných právních předpisech, nebo pokud není stanoveno je tato lhůta určena na 10 let od skončení programu podpory „COVID –
 Nájemné“.

K ochraně osobních údajů máte od nás právo:
- požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní
údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
- požadovat omezení jejich zpracování,
- požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
- podat stížnost u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- v případě, že dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které bude mít za
následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, bude Vám toto bez zbytečného odkladu
oznámeno.

Svá práva vůči správci osobních údajů, tj. MPO, uplatňujte, prosím, cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů, tj. Pověřenci pro ochranu osobních údajů – Mgr. Jarmila Marta Šmardová (email: poverenec@mpo.cz).

Formulář pro uplatnění práv je uveden na:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-
osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/

Vyplněný formulář je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně (s předložením dokladu totožnosti) nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem)
  na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na
  Františku 32, 110 15 Praha 1
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu poverenec@mpo.cz
 • prostřednictvím datové schránky (datová schránka FO) - do ID: bxtaaw4

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro
ochranu osobních údajů Správce.

 

Pozn.:

1 Za poskytování služeb zákazníkům se pro účely tohoto Programu nepovažuje nájem či podnájem
provozovny.

2 Odkaz na originální znění dočasného rámce:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

3 Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Obdobně se za provozovnu pro účely tohoto Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání).

4 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

5 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

6 Podle definice čl. 2 odst. 18 nařízení Komise č. 651/2014, definice čl. 2 bodě 14 nařízení (EU) č. 702/2014 a v čl. 3 bodě 5 nařízení č. 1388/2014

 

Zdroj: https://www.mpo.cz/